Úvod - Právo bez hraníc

Právnická fakulta
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Právo bez hraníc
Prejsť na obsah
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Právnická fakulta,
Katedra ústavného práva a správneho práva

Vás pod záštitou VEGA srdečne pozývajú na medzinárodnú vedeckú
konferenciu doktorandov a mladých výskumných pracovníkov
 
„Právo bez hraníc“

Košice, 27. apríl 2023

Miesto konania: Zasadačka Právnickej fakulty UPJŠ,
Kováčska 26, 1. poschodie, č.d. LA1Z01


Online cez aplikáciu Microsoft TEAMS
 
Konferencia sa uskutoční v rámci riešenia grantového projektuVEGA č. 1/0187/22
Extrateritoriálne účinky cudzích správnych rozhodnutí v podmienkach Európskej únie
© Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, 2023
Návrat na obsah