Základné informácie - Právo bez hraníc

Právnická fakulta
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Právo bez hraníc
Prejsť na obsah

Základné informácie

V súvislosti s pôsobením rôznych globalizačných trendov právo prestáva byť vnímané iba ako právny poriadok konkrétneho štátu pôsobiaci výlučne v rámci jeho územia. Každý právny poriadok je ovplyvňovaný právom iných štátov, či právom nadnárodných alebo medzinárodných organizácií, resp. záväzkami vyplývajúcimi z medzinárodných zmlúv. Rovnako, prelínanie právnych poriadkov je možné vnímať aj v aplikačnej činnosti štátu, v rámci ktorej je častokrát potrebné brať do úvahy aj prvky majúce svoj základ v právnom poriadku iného štátu. Prelínanie a ovplyvňovanie práva sa uskutočňuje aj prostredníctvom nadnárodných a medzinárodných súdnych autorít ponúkajúcich zjednocujúci výklad niektorých právnych inštitútov. Medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých výskumných pracovníkov je jedinečným priestorov pre prezentáciu a konfrontáciu vedeckých poznatkov v danej oblasti, pričom neobmedzuje sa iba na poznatky z pozitívno-právnych disciplín, ale aj na poznatky z teoreticko­-právneho, ako aj historicko-právneho hfädiska.
 
Rokovacími jazykmi konferencie sú slovenský jazyk, český jazyk, anglický jazyk.
© Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, 2023
Návrat na obsah