Organizačné pokyny - Právo bez hraníc

Právnická fakulta
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Právo bez hraníc
Prejsť na obsah

Organizačné pokyny

Konferenčný poplatok
Výška konferenčného poplatku je 30,- EUR v prípade prezenčnej i online formy. Termín úhrady konferenčného poplatku je najneskôr do 31.03.2023 (vrátane). V prípade nedodržania termínu na uhradenie konferenčného poplatku organizačný výbor nemôže zaručiť akceptáciu prihlášky na konferenciu.

Platobné a fakturačné údaje:
Príjemca: Univerzita P. J. Šafárika Právnická fakulta, Kováčska 26, 040 75 Košice, Slovenská republika
IČO: 00397768
DIČ: 2021157050
IČ DPH: SK2021157050
Číslo účtu v tvare IBAN: SK69 8180 0000 0070 0007 8432
Názov a adresa peňažného ústavu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
SWIFT/BIC: SPSRSKBA
Variabilný symbol (VS): 103130
Správa pre príjemcu: Priezvisko a meno účastníka konferencie

V prípade odhlásenia z účasti alebo nedostavenia sa na podujatie sa uhradený poplatok nevracia. Nezaplatenie poplatku má za následok odhlásenie z účasti na konferencii.
© Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, 2023
Návrat na obsah